Podmínky použití webové stránky

Podmínky použití webové stránky

Pro Organizátory

Přijetí podmínek použití webové stránky

Úvod

Vítejte na stránce Festigo.cz. Tyto Podmínky použití (dále jen „PP“) spolu s dokumenty, které jsou v nich zmíněny, upravují všechny možnosti použití stránky Festigo.cz (včetně domény a jejích poddomén), přičemž upravují jejich použití z pozice Organizátora (ve smyslu níže uvedené definice). PP také upravují možnosti využití služeb poskytovaných a provozovaných spolkem Evento z. s. (“EVENTO“), souhrnně nazývaných „Služby“.

Prosím přečtěte si tyto PP pozorně, než začnete používat webovou stránku. Použitím jakékoliv části Služeb nebo návštěvou Webstránky souhlasíte se všemi PP zde zveřejněnými, stejně tak jako s dalšími pravidly, zásadami a postupy, které mohou být občas zveřejněny na této stránce spolkem EVENTO. Pokud nesouhlasíte s jakýmikoli pravidly, zásadami a postupy, nepoužívejte Naše Služby, nepřistupujte k nim a vyhněte se použití naší webové stránky. Tyto PP ztrácejí platnost v případě, že byla zveřejněna jejich novější verze. PP mohou být na míru upravené pouze prostřednictvím písemné smlouvy anebo písemného dodatku k těmto PP, přičemž tyto dokumenty musí být podepsané spolkem EVENTO. Ustanovení písemné smlouvy nebo jejích dodatků jsou těmto PP nadřazené.

Definice a vysvětlení pojmů

 • „My“     znamená EVENTO. Výrazy „Nás“ a „Náš“ jsou vnímány jako ekvivalent.
 • „Návštěvník“     je osoba navštěvující stránku Festigo.cz s cílem zobrazit, prohlédnout si nebo vyhledat informaci a/nebo Služby. Návštěvník může být host nebo registrovaný uživatel.
 • „Organizátor“    je fyzická nebo právnická osoba organizující Festival nebo jednající s vědomím a svolením organizátora Festivalu.
 • „Festival“            znamená zábavný, sportovní nebo kulturní festival zahrnující mimo jiné koncertní, sportovní, filmovou, divadelní, komunitní, společenskou, tradicionalistickou a/nebo hudební událost, na které vystupuje více interpretů, a o které portál Festigo informuje a představuje ji.
 • „Příspěvek“       jakýkoliv obsah, který Návštěvník, Vydavatel nebo Organizátor na Webstránce zveřejňuje, včetně, ale ne výlučně, obrázků, videí, článků, komentářů, diskusních a jiných příspěvků a informací o Festivalu.
 • „Služba“              znamená službu poskytovanou spolkem EVENTO, jeho partnery nebo třetími stranami, které jsou ve smluvním vztahu se spolkem EVENTO.
 • „Vstupenky“     znamená vstupenky nebo jiný druh evidence (včetně elektronické), opravňující Návštěvníka ke vstupu na Festival nebo k využití služeb Organizátora Festivalu.
 • „Vy“      je Organizátor nebo kdokoliv, kdo podle našeho rozumného úsudku jedná s vaším povolením nebo vaším jménem. Výrazy „Vás“ a „Váš“ jsou vnímány jako ekvivalent.
 • „Vydavatel“       je fyzická nebo právnická osoba zveřejňující jakékoliv informace na Webstránce, nejedná se přitom o kmenového nebo externího zaměstnance EVENTO, ani jeho brigádníka, ani jinou osobu zveřejňující jménem EVENTO.
 • „Webstránka“   stránky Festigo.cz a související domény, včetně všech podstránek a poddomén provozovaných spolkem EVENTO.

Změna Podmínek použití

Osobujeme si právo podle Našeho vlastního uvážení zrušit nebo změnit jakékoliv z ustanovení a pravidel těchto PP, a to kdykoliv a bez upozornění. Je vaší zodpovědností pravidelně kontrolovat změny PP. Nové PP nabývají platnosti okamžitě po zveřejnění na Webstránce. Pokračujete-li ve využívání našich Služeb po změně PP, znamená to, že jejich změnu akceptujete. Pokud jakákoliv změna PP pro vás není přijatelná, je jen na vaší zodpovědnosti, abyste přestali přistupovat, vyhledávat nebo jinak užívat Naše Služby.

Pokud porušíte tyto PP, můžeme ukončit Vaše užívání této Webstránky, omezit Vaše budoucí využívání Webstránky, zrušit Vaše objednávky a/nebo vůči Vám podniknout příslušné právní kroky.

Změna Webstránky a úprava rozsahu Služeb

Snažíme se udržovat Webstránku aktuální, přičemž můžeme změnit její obsah a rozsah Služeb, které jejím prostřednictvím poskytujeme, a to kdykoliv a bez předcházejícího upozornění. Nezodpovídáme za jakýkoliv důvod, pro nějž je Naše Webstránka nedostupná v kterémkoliv čase a jakkoliv dlouho.

Občas můžeme omezit použití některých částí Webstránky nebo celé Webstránky jen pro registrované uživatele. Pokud vznikne potřeba, můžeme pozastavit přístup na Naši Webstránku nebo ji navždy zrušit.

Jazyk

Pro pohodlí Návštěvníků můžeme přeložit tyto PP, podmínky Ochrany soukromí, Obchodní podmínky nebo další pravidla a zásady zveřejněné na této Webstránce do jiných jazyků. Pokud však byla zveřejněna anglická verze některých z těchto dokumentů, je anglická verze verzí upravující použití Služeb a při jakémkoliv rozporu mezi anglickou a přeloženou verzí je směrodatná a rozhodující verze anglická.

Tyto PP upravují Vaše použití Služeb z pozice Organizátora. PP, které se vztahují na Vás a Vaše použití Služeb z pozice Uživatele, Návštěvníka nebo ne-Organizátora, se nacházejí na stránce: Podmínky pro návštěvníky.

O Nás

Webstránku http://www.Festigo.cz provozuje spolek EVENTO.

Název společnosti: Evento z. s.

IČO: 050 66 255

Sídlo: Lipová 325, 691 55 Moravská Nová Ves, okr. Břeclav, Česká republika.

Stanovy Evento z. s. byly v spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně zapsány dne 28. května 2016 pod spisovou značkou: L 21640.

 

Festigo.cz nabízí efektivní nástroje pro registrované Organizátory Festivalů, umožňující prezentovat jejich aktivity, Produkty a Služby nebo dary a příspěvky pro Festivaly, registrované na této Webstránce Návštěvníky, kteří chtějí tyto Festivaly navštívit. Organizátoři mohou navštívit Webstránku, zveřejňovat detaily o svém Festivalu včetně programu, cen a místa pořádání.

Jak můžete používat Naše Služby

Festigo  tímto garantuje neexkluzivní, nepřenosné a nesublicencovatelné právo přistupovat na Webstránku a používat Služby výlučně za účelem prezentace Festivalu, jeho zviditelnění, správy uživatelského účtu, sledování zájmu o Festival, který organizujete a který jste zaregistrovali na naší Webstránce v souladu s těmito PP a v rozsahu, který povolují příslušné zákony a právní ustanovení.

Nesmíte přímo ani nepřímo:

 • Upravovat, kopírovat nebo vytvářet deriváty z jakékoliv části Služeb nebo z obsahu Webstránky
 • Provádět reverzní inženýrství, dekompilovat nebo se jinak pokoušet zkoumat zdrojový kód nebo strukturu, organizaci Webstránky nebo Služeb nebo jejich částí
 • Půjčovat, pronajímat, distribuovat nebo používat Naše Služby k vlastním komerčním účelům (s výjimkou výběru poplatků za služby souvisící s Festivalem, nabízeným prostřednictvím Webstránky v souladu s PP)
 • Účastnit se jakékoliv aktivity, která škodí Službám nebo způsobuje jejich narušení

Viry, „hacking“ a jiné útoky

Nesmíte zneužít Webstránku zavedením virů, trojanů, wormů, malwaru, logických bomb nebo jiného materiálu, který má zákeřnou funkcionalitu nebo je škodlivý. Nesmíte se pokusit získat neautorizovanou kontrolu nad daty, Webstránkou, nad serverem, na kterém Webstránka běží, ani nad žádným serverem, počítačem, programem nebo databází s Webstránkou spojenými.

Porušením tohoto ustanovení pácháte kriminální zločin ve smyslu ustanovení „Computer Misuse Act 1990“. Takovou činnost oznámíme příslušným úřadům a budeme s nimi spolupracovat na odhalení vaší identity. V případě takovéto události bude okamžitě zrušeno Vaše právo nadále používat Webstránku.

Byli jste poučeni, že nezodpovídáme za žádnou ztrátu nebo škodu, způsobenou útoky typu: „distributed denial-of-service“ (DDoS), viry nebo jiným technologicky škodlivým materiálem, který může infikovat Vaše počítačové vybavení, programy, data, důvěrný materiál či osobní údaje na základě použití Webstránky, stažení souborů z Webstránky nebo prostřednictvím web-linků zveřejněných na Webstránce.

Práva a povinnosti Organizátora

Pravidla pro návštěvu Festivalů

Festigo.cz není zodpovědné za organizaci a provoz Festivalu, nemají nad ním kontrolu ani nezodpovídají za spolehlivost, zrušení, přeplánování anebo změny programu.

Organizátor je povinen vyjmenovat všechny podmínky a okolnosti souvisící s návštěvou Festivalu a koupí Vstupenek už v době registrace Festivalu na Webstránce. Pokud uvedené podmínky nejsou kompletní, konzistentní, byly v průběhu prodeje Vstupenek změněny nebo byl Návštěvník zaváděn nepravdivými nebo vícevýznamovými podmínkami, je na výlučné zodpovědnosti Organizátora, aby pokryl jakékoliv a všechny souvisící náklady, které byly zapříčiněny zaváděním, nebo uvedly v omyl Návštěvníka.

Práva duševního vlastnictví

Originální obsah

Jsme vlastníky licence na všechna práva duševního vlastnictví na Webstránce, jakož i na originální obsah na ní zveřejněný. Tento obsah, stejně jako samotná Webstránka, jsou chráněny ve smyslu mezinárodních dohod a zákonů upravujících Copyright. Všechna práva jsou vyhrazena.

Materiál zveřejněný na Webstránce, na který se vztahují práva duševního vlastnictví, nesmíte bez Našeho písemného souhlasu zveřejňovat, ani žádným způsobem využít pro komerční účely. Bez výslovného písemného souhlasu je zakázáno vytvářet odvozeniny díla – přepsáním, modifikováním, zkrácením a úpravou textů, obrázků, ilustrací, video nebo audio sekvencí či jiným způsobem extrahovat údaje v díle obsažené. Při zveřejnění originálního díla nebo jeho odvozeniny je osoba zabezpečující zveřejnění povinna:

 • V tištěném médiu uvést autora originálního díla a stránku: : Festigo.cz,
 • V elektronickém médiu uvést autora originálního díla spolu s aktivním odkazem (link) na původní stránku, kde bylo dílo zveřejněno.

Zakoupený obsah

Webstránka může obsahovat informace, fotografie a multimédia zakoupená od třetích stran, včetně ale ne výlučně fotobank, videobank, zpravodajských periodik a portálů. Takovýto materiál nesmí být použit za jakýmkoliv účelem bez souhlasu původního vlastníka duševních práv.

Váš obsah

Organizátor se zavazuje, že na Webstránce zveřejní pouze materiál, který je plně vypořádaný z pohledu autorských, majetkových a licenčních práv. Pod tento závazek spadá i souhlas návštěvníků s použitím audio/video materiálu, zhotoveného v průběhu dokumentovaných událostí. V případě porušení tohoto závazku je Organizátor povinný nahradit jakékoliv a všechny škody, které takovýmto jednáním vznikly. Za obsah poskytnutý a/nebo zveřejněný Organizátorem provozovatel Webstránky nezodpovídá. Stejný závazek se vztahuje na všechny textové a audiovizuální materiály, které Nám Organizátor zašle emailem nebo poskytne na datových nosičích za účelem jejich zveřejnění prostřednictvím zaměstnanců EVENTO.

Zavazujeme se, že v případě vznesení stížnosti/námitky vůči autorskému vypořádání Organizátorem zveřejněného/poskytnutého obsahu budeme Organizátora kontaktovat v nejkratším možném čase. V případě potvrzení námitky bude sporný obsah z Webstránky stažen. Zároveň vyhlašujeme, že při vyšetřování takovéhoto případu poskytneme potřebnou součinnost namítající straně a příslušným orgánům, včetně poskytnutí kontaktních údajů Organizátora, došlé korespondence, dostupné historie a detailů jednotlivých uploadů na Webstránku.

Organizátor je obeznámen s tím, že EVENTO před zveřejněním neprověřuje obsah žádného Příspěvku zveřejněného Organizátorem nebo Návštěvníkem, a že je Naším právem (ne povinností) sledovat, změnit, upravit nebo smazat jakýkoliv obsah, ať již vcelku nebo zčásti, pokud je důvodné podezření, že tento porušuje PP nebo práva třetích stran.

Podmínky pro uveřejnění obsahu

Při zveřejnění svého Příspěvku se zavazujete, že:

Obsah příspěvku bude:

 • Autentický (pokud prezentujete názor)
 • Přesný (ve smyslu prezentovaných faktů)
 • V souladu se zákony Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a země, ve které se nacházíte a/nebo které jste občanem

Příspěvky nesmí:

 • Být obscénní, útočné, nenávistné nebo podněcující nesnášenlivost
 • Obsahovat materiál znevažující jiné osoby
 • Prezentovat sexuálně pobuřující materiál
 • Prezentovat nebo propagovat násilí
 • Prezentovat diskriminaci na základě rasy, pohlaví, náboženství, fyzického nebo psychického omezení, sexuální orientace nebo věku
 • Uvádět nepravdivé informace
 • Propagovat nelegální aktivity
 • Vyhrožovat nebo obtěžovat
 • Narušovat soukromí jiných lidí
 • Porušovat copyright, autorská práva nebo obchodní značky jiné osoby
 • Vydávat se za provozovatele Webstránky, pokud to není pravda
 • Zaměňovat identitu, včetně zneužití přístupu jiné osoby a zveřejnění ze zařazení jiné osoby bez jejího svolení

Spolehlivost zveřejněných Příspěvků

Komentáře, diskusní a jiné Příspěvky zveřejněné na Webstránce neplní informační charakter a nemohou být použité jako ověřený zdroj informací. Za obsah Příspěvku odpovídá autor, a My, jako provozovatel Webstránky, neneseme žádnou odpovědnost za takové informace, ani za žádnou škodu, které by přímo nebo nepřímo způsobily.

Webové odkazy (linky)

Naši partneři mohou poskytovat linky k jiným internetovým stránkám nebo zdrojům. Protože takovéto webové stránky a zdroje nejsou ve správě spolku EVENTO a nemáme nad nimi kontrolu, Organizátor potvrzuje, že byl seznámen s tím, že neneseme zodpovědnost za jakoukoliv ztrátu nebo škody způsobené nefunkčností těchto linků při prezentování reklamy, Produktů nebo Služeb.

Ochrana soukromí

Informace o Organizátorovi a jeho návštěvách Webstránky zpracováváme v souladu s pravidly „Ochrany soukromí & Cookies“ zveřejněnými na stránce: Soukromí a Cookies. Použitím Webstránky souhlasíte s tímto zpracováním a zodpovídáte za to, že všechny Vámi poskytnuté údaje jsou úplné, přesné a pravdivé.

Náhrada škod

Souhlasíte, že Nás odškodníte a zabráníte jakýmkoliv škodám (přímým, nepřímým, náhodným, ovlivněným jinými událostmi), způsobeným EVENTO, jeho pobočkám, zaměstnancům, externím spolupracovníkům a partnerům, včetně a ne však výlučně nákladů, cen, nákladů na reklamaci, právníky, účetní, advokáty, soudní náklady (včetně arbitrážních a nákladů na mediátora), na znalecké posudky a dokazování třetích stran, pokud tyto náklady nebo škody vzniknou na základě: Vašeho obsahu nebo Vašich Příspěvků, kvůli Vašim zaměstnancům, partnerům, ředitelům a majitelům Vaší organizace.

Odepření záruky

Webstránka a její Služby jsou poskytovány „ve stavu v jakém jsou“ a „jak jsou dostupné“. Výslovně odmítáme jakékoliv záruky jakéhokoliv druhu, včetně ale ne výlučně: prodejnosti, bezchybnosti či vhodnosti pro konkrétní účel. EVENTO nedává žádnou záruku, že Webstránka a Služby splní Vaše požadavky, nebudou přerušené, budou bezpečné nebo bezchybné, že výsledky obdržené použitím služeb budou přesné nebo spolehlivé, že Služby splní Vaše očekávání, že jakékoliv chyby budou odstraněny. Nejsme zodpovědní za obsah, Příspěvky, Produkty, Služby, konání nebo nekonání jakéhokoliv uživatele, Návštěvníka, Organizátora nebo třetí strany před, během nebo po Festivalu a nedržíme žádnou záruku ani garanci za žádný z výše uvedených případů. Potvrzujete, že jste byli obeznámeni s tím, že EVENTO negarantuje kvalitu, bezpečnost, legálnost zveřejněných Festivalů; ani nemá žádnou kontrolu nad pravdivostí a přesností obsahu a Příspěvků jakéhokoliv uživatele, nebo za schopnost Návštěvníka ukončit rezervaci Vstupenek. EVENTO se také zříká zodpovědnosti za jakoukoliv službu, poskytovanou třetí stranou. Bez ohledu na výše uvedené nám můžete nahlásit jakékoliv návrhy a zneužití v souvislosti s Webstránkou a jejími Službami. Je výhradním právem EVENTO posoudit tato nahlášení a rozhodnout o krocích, které je třeba podniknout.

Odmítnutí zodpovědnosti

EVENTO, jeho partneři zabezpečující platební transakce a provozovatelé platebních systémů bez ohledu na právní teorii, smlouvy apod., nesmí být za žádných okolností zodpovědní za jakékoliv škody, včetně ale ne však výhradně ztráty profitu, pověsti, uživatelů, dat, přímých a nepřímých nákladů, za jakékoliv náklady převyšující v souhrnné sumě 150 EUR, za reklamace daného Organizátora, nebo za jakékoliv události mimo Naši kontrolu. EVENTO, jeho partneři zabezpečující platební transakce a provozovatelé karetních systémů nenesou zodpovědnost za žádný obsah, Příspěvky ani Služby Webstránky.

Arbitrážní a právní systém

Souhlasíte s tím, že jakýkoliv konflikt, stížnost nebo spor, týkající se těchto PP, Služeb nebo Webstránky bude rozhodnut prostřednictvím nezávislého arbitra mezinárodního arbitrážního soudu se sídlem ve Vídni (Vienna International Arbitral Centre – VIAC). Arbitr musí uplatnit pravidla komerční arbitráže (Austrian Arbitration Association – ArbAut) a soud, s ohledem na arbitrážní rozhodnutí arbitra, může proběhnout na jakémkoli soudu v jurisdikci. Arbitráž musí být vedena v anglickém jazyce. Byli jste upozorněni na to, že arbitrážního procesu se nezúčastňuje soudce ani porota a souhlasíte, že výsledek arbitra je závazný pro obě strany.

Tyto PP a jejich provádění jsou navrhnuty a řídí se zákony Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, na což nemá vliv případný konflikt se zněním zákona. Souhlasíte, že se podřídíte výhradní jurisdikci soudů Anglie (UK, Evropská unie).

 

Číslo verze: v0001.01 -CZ

Update zveřejněný dne: 10. června 2016

Marek10.6.2016